Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na svoji seji, dne 28. 3. 2023, sprejel Smernice za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v skladu s prenovljeno zakonodajo revizijskim družbam daje usmeritve glede izvajanja ocenjevanja tveganja naročnikov njenih storitev.

Smernice predstavljajo pripomoček, ki na osnovni ravni daje usmeritve revizijskim družbam pri presoji stopnje tveganja vpletenosti naročnika (stranke) v pranje denarja in financiranje terorizma, kar pomeni, da jih revizijska družba lahko nadgradi s svojimi dodatnimi znanji in informacijami.

Smernice so uvrščene v tretjo raven hierarhije pravil revidiranja, revizijske družbe pa morajo svoje postopke analize tveganj uskladiti s smernicami do 1. 10. 2023.

Scroll to Top
Scroll to Top