Imenovanje direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi predloga ministra za finance je Vlada RS na 101. redni seji dne 24. 4. 2024 za direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenovala Matejo Cimerman. Imenovana je za mandatno dobo 6 let, in sicer od 13. 6. 2024 do 12. 6. 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mateja Cimerman je pooblaščena revizorka, ki je na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem zaposlena vse od ustanovitve Agencije leta 2009 in trenutno opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja. Pred imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja je opravljala naloge namestnice direktorja in vodje Sektorja za nadzor in regulativo, kjer je bila odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del iz pristojnosti Agencije.

Mnenje Agencije: razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb, pripravljenih v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje glede razkrivanja pravnih poslov v Poročilu o odnosih do povezanih družb (Poročilo), ki ga v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1 pripravi poslovodstvo družbe in odgovornosti revizorja glede pregleda pravnih poslov v Poročilu, kot to določa 546. člen ZGD-1. Agencija je navedeno mnenje pripravila zaradi v praksi zaznane problematike različnega navajanja oziroma razkrivanja pravnih poslov v Poročilu, s strani pripravljavcev Poročil (poslovodstvo družb), kot tudi obravnave v Poročilu razkritih pravnih poslov s strani pooblaščenih revizorjev pri pregledu teh poročil.

Celotno mnenje Agencije je dostopno tukaj

Scroll to Top
Scroll to Top