Imenovanje direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi predloga ministra za finance je Vlada RS na 101. redni seji dne 24. 4. 2024 za direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenovala Matejo Cimerman. Imenovana je za mandatno dobo 6 let, in sicer od 13. 6. 2024 do 12. 6. 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mateja Cimerman je pooblaščena revizorka, ki je na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem zaposlena vse od ustanovitve Agencije leta 2009 in trenutno opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorja. Pred imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja je opravljala naloge namestnice direktorja in vodje Sektorja za nadzor in regulativo, kjer je bila odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del iz pristojnosti Agencije.