Mnenje Agencije – spremljanje kakovosti zunanjega revizorja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje o načinu poročanja o kazalnikih kakovosti revidiranja, ki so predstavljeni v Smernicah za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja, objavljenih oktobra 2018. Mnenje Agencije je, da se morajo revizijske družbe pri poročanju revizijskim komisijam o porabi časa na tveganih področjih z njimi dogovoriti za natančen pomen pojma tveganih področij, ter revizijskim komisijam jasno predstaviti, ali evidenco porabe časa vodijo na način, da podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja lahko zagotovijo.

Celotno besedilo je dostopno Tukaj

Obvestilo o začetku veljavnosti določb direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti

Z letom 2024 bodo stopile v veljavo določene novosti, ki jih določa CSRD. S področja revidiranja je najpomembnejša določitev prehodnega obdobja, ko pooblaščeni revizorji z veljavnim dovoljenjem na dan 1. 1. 2024, za izvajanje dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, v prehodnem obdobju ne bodo potrebovali posebnega dovoljenja ali izobraževanja.

Navedena določba bo morala biti prenesena v naš pravni red, pri tem pa CSRD določa, da je potrebna implementacija direktive v pravni red držav članic do 6. 7. 2024, kar pomeni, da že sama direktiva predvideva retroaktivno uporabo določb.

CSRD torej omogoča pooblaščenim revizorjem, da lahko od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 opravljajo naloge dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti brez posebnih, dodatnih izobraževanj, morajo pa se v tem vmesnem obdobju, če bodo želeli take naloge opravljati tudi po 1. 1. 2026, dodatno izobraziti.

Agencija se že dogovarja s Slovenskim inštitutom za revizijo glede priprave izobraževanj pooblaščenih revizorjev, ki se bodo nanašala na naslednja področja:

  • pravne zahteve in standardi v zvezi s pripravo letnega in konsolidiranega poročanja o trajnostnosti,
  • analiza trajnostnosti,
  • postopki skrbnega pregleda glede zahtev v zvezi s trajnostnostjo,
  • pravne zahteve in standardi dajanja zagotovil za poročanje o trajnostnosti.

Prva predavanja se bodo začela predvidoma že v drugem četrtletju leta 2024. Vsem pooblaščenim revizorjem, ki želijo pridobiti dodatno dovoljenje za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, torej da bodo to dejavnost opravljali tudi po 1. 1. 2026, predlagamo udeležbo na izobraževanjih že pred zakonsko ureditvijo tega področja.

Obveščamo vas še, da postopek prenosa CSRD v slovensko zakonodajo že poteka in sta v pripravi tako novela Zakona o revidiranju, kot tudi novela Zakona o gospodarskih družbah.

O vseh novostih bo Agencija sproti obveščala na spletni strani, pooblaščene revizorje pa tudi po elektronski pošti.

Objavljeno je Stališče 10

Obveščamo vas, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 130/2023 objavljeno Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih.

Stališče Agencije o poslih dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih ureja izvajanje poslov dajanja zagotovil o primernosti sodil za delitev posrednih stroškov (oziroma tistih gospodarskih kategorij, ki jih naročnik ne more neposredno razporejati na različne dejavnosti) po različnih dejavnostih naročnika in pravilnosti njihove uporabe.

Celoten tekst Stališča 10 je objavljen v okviru druge ravni Hierarhije pravil revidiranja (Tukaj)

Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem smo pripravili Poročilo o tematskem pregledu uvajanja sistema upravljanja kakovosti revizijske družbe v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti MSUK 1, ki od revizijskih družb zahteva bolj individualen pristop kot prejšnji MSOK 1.

Glede na ugotovitve Agencije v okviru nadzora pregledanih registrov tveganj posameznih revizijskih družb ter vprašanja revizijskih družb, ki se nanašajo na to področje, je Agencija to področje ocenila kot najpomembnejše, ter se pri pripravi tematskega pregleda osredotočila predvsem na pregled registrov tveganja, in sicer pregled določanja ciljev kakovosti, ustreznosti opredelitve tveganj in odzivov na opredeljena tveganja.

V okviru tematskega pregleda je Agencija pregledala registre tveganj 18 revizijskih družb, ki so bile razdeljene v štiri skupine glede na število zaposlenih, število zaposlenih pooblaščenih revizorjev in prihodke iz naslova revidiranja računovodskih izkazov. BIG 4 revizijske družbe niso bile predmet tematskega pregleda in jih bo Agencija obravnavala ločeno.

Glavni cilj Agencije pri izvedbi tematskega pregleda je bila torej analiza določanja ciljev kakovosti, prepoznavanja in ocenjevanja tveganj za kakovost ter načrtovanje in izvajanje odzivov na tveganja za kakovost, ki so jo izvedle revizijske družbe, ki so bile vključene v vzorec za tematski nadzor, in s tem med drugim pomagati revizijskim družbam pri letnem ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti., pri čemer smo na podlagi primerjave registrov tveganj med revizijskimi družbami, skušali podati mnenje o ustreznosti ali neustreznosti posameznih opisov tveganj in ukrepov zanje kot tudi ovrednotenje ciljev kakovosti v luči ugotovitev Agencije, ki izhajajo iz analize trga ter rednih nadzorov nad revizijskimi družbami.

Agencija pričakuje, da boste revizijske družbe skrbno pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema kakovosti ter k ponovni presoji svojih registrov tveganj, ter jih glede na ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju, ustrezno dopolnile.

Agencija, bo ustreznost sistema upravljanja kakovosti v skladu z MSUK 1 preverjala v okviru rednih nadzorov, kjer bo posebno pozornost namenila registrom tveganj, predvsem z vidika ovrednotenja in opisa tveganj,  odzivov na ta tveganja, ter prilagojenosti le teh posamezni revizijski družbi.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Agencije: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev vsako leto ugotavlja, da se znatno število kršitev pravil revidiranja nanaša tudi na področje postopkov sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki.

Ker so prav postopki sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki ključni predpogoj in začetno varovalo kakovosti revidiranja, je Agencija izvedla tematski nadzor tega področja. V okviru tematskega nadzora je Agencija pregledala metodologijo in postopke v zvezi s sprejemom in ohranjanjem razmerij z naročniki na izbranem vzorcu poslov revidiranja v 19 revizijskih družbah.

Z veseljem sporočamo, da je Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki zdaj na razpolago na spletnih straneh Agencije na povezavi: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Na podlagi tematskega nadzora Agencija ugotavlja, da morajo revizijske družbe postopke sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki izboljšati. Izboljšave so potrebne tako v metodologiji kot tudi pri izvajanju postopkov pri obveznih revizijah. Revizijske družbe morajo k temu nemudoma pristopiti in izboljšave uvesti čim prej.

Agencija pričakuje, da bodo revizijske družbe skrbno proučile ugotovitve in priporočila v tem poročilu in pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti v zvezi s sprejemom in ohranjanja razmerij z naročniki, vse z namenom zagotavljanja čim večje kakovosti delovanja in izvajanja kakovostnih storitev za naročnike ter s tem zagotavljanje zaupanja v delo revizorjev in v računovodske izkaze revidiranih družb.

Dodatna izobraževanja z oznako B v letu 2024

Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 19. 12. 2023, podelila soglasje petim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2024 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja za pooblaščene revizorje z oznako B.

Izobraževalne institucije, ki so pridobile soglasje Agencije so:  Slovenski inštitut za revizijo, Združenje nadzornikov Slovenije, Arvio d.o.o., Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ter Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija na svoji spletni strani (https://www.anr.si/izobrazevanje/dodatno-izobrazevanje/oznaka-b/) objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo.

Mednarodni standard revidiranja 600 (prenovljen)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen) – Posebne presoje – revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov). Standard se začne uporabljati za revizije računovodskih izkazov, ki se začnejo 15. decembra 2023 ali kasneje.

Standard vključuje nove in spremenjene zahteve ter spremljajoče gradivo za uporabo, usklajene z ostalimi nedavno prenovljenimi standardi, kot so MSUK 1, MSR 220 (prenovljen) in MSR 315 (prenovljen 2019). Nove in spremenjene zahteve tudi povečujejo:

  • revizorjevo odgovornost v zvezi s poklicno nezaupljivostjo;
  • obseg postopkov načrtovanja in izvajanja revizije skupine;
  • zahteve v zvezi s komuniciranjem med revizorjem skupine in revizorji sestavnih delov; in
  • zahteve po dokumentiranju.

Celotno besedilo Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen)  je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/datoteke/standardi/3254/msr-600-pren-2023-12.pdf

Razrešitev direktorja Agencije in imenovanje vršilke dolžnosti direktorja

Vlada RS je mag. Petra Zmagaja razrešila s položaja direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, za vršilko dolžnosti direktorja agencije pa je imenovala Matejo Cimerman.

Na podlagi Zakona o revidiranju direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za finance. Skladno z odločbo vlade je mag. Peter Zmagaj s položaja razrešen s 6. decembrom 2023, Mateja Cimerman pa je za vršilko dolžnosti direktorja agencije imenovana od 13. decembra 2023 do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 12. junija 2024.

VIR: »Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem«, 12.12.2023, https://www.gov.si/novice/2023-12-12-vlada-imenovala-vrsilko-dolznosti-direktorja-agencije-za-javni-nadzor-nad-revidiranjem/

Scroll to Top
Scroll to Top